Krok po kroku

KROK PO KROKU CZYLI CO I JAK NALEŻY ZAŁATWIĆ ABY PRAWIDŁOWO WYKONAĆ PRZYŁĄCZE WOD. – KAN. EKSPLOATOWANE PRZEZ GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUŚLIWCU
Wystąpić do Urzędu Gminy w Inowrocławiu – Działu Planowania Przestrzennego o wydanie warunków zagospodarowania terenu (wskazanie lokalizacyjne).
Wystąpić do Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu o wydanie technicznych warunków podłączenia (WTP) do gminnej sieci wod.- kan. (wniosek + warunki zagospodarowania terenu + mapka geodezyjna z zaznaczoną lokalizacją budynku + akt własności nieruchomości).
Zgodnie z wydanymi WTP należy zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego przyłącza wod.- kan. oraz uzgodnień branżowych.
Projekt techniczny (PT) przyłącza wod.- kan. należy uzgodnić w naszym Zakładzie.
Zgłosić do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu budowę przyłącza wod.- kan. (względnie całości inwestycji jeżeli projekt zawiera wszystkie branże).
Wystąpić do GZK w Kruśliwcu o wykonanie włączenia do gminnej sieci wod.-kan. i zainstalowanie wodomierza.
Po wykonaniu przyłącza przed zasypką należy zgłosić je do przeglądu technicznego w naszym Zakładzie (przegląd odpłatny). W przypadku nie zgłoszenia przyłącza do przeglądu zastrzegamy sobie przy odbiorze końcowym odkopanie przyłącza na koszt Inwestora.

Wykonane przyłącza wod. – kan. należy zlecić do inwentaryzacji przez uprawnione biuro geodezyjne.
Zawrzeć umowę z GZK w Kruśliwcu na docelową dostawę wody i odbiór ścieków.

UWAGI: Na trasie sieci wodociągowej i przyłącza nie należy lokalizować elementów małej architektury, zieleni, chodników i dojazdów; w przeciwnym wypadku GZK Inowrocław nie będzie ponosił kosztów ich odbudowy w przypadku ewentualnej awarii.