Krok po kroku


Co i jak należy zrobić, aby prawidłowo wykonać przyłącze wod-kan eksploatowane przez Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu.

  • Wystąpić do Urzędu Gminy w Inowrocławiu – Działu Planowania Przestrzennego o wydanie warunków zagospodarowania terenu (wskazanie lokalizacyjne).
  • Wystąpić do Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu o wydanie technicznych warunków podłączenia (WTP) do gminnej sieci wod.- kan. (wniosek + warunki zagospodarowania terenu + mapka geodezyjna z zaznaczoną lokalizacją budynku + akt własności nieruchomości).
  • Zgodnie z wydanymi WTP należy zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu technicznego przyłącza wod.- kan. oraz uzgodnień branżowych.
  • Projekt techniczny (PT) przyłącza wod.- kan. należy uzgodnić w naszym Zakładzie.
  • Zgłosić do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu budowę przyłącza wod.- kan. (względnie całości inwestycji jeżeli projekt zawiera wszystkie branże).
  • Wystąpić do GZK w Kruśliwcu o włączenie do gminnej sieci wod.-kan. i zainstalowanie wodomierza.
  • Po wykonaniu przyłącza przed zasypką należy zgłosić je do odbioru technicznego w naszym Zakładzie. W przypadku nie zgłoszenia przyłącza do przeglądu zastrzegamy sobie przy odbiorze końcowym odkopanie przyłącza na koszt Inwestora.
  • Wykonane przyłącza wod. – kan. należy zlecić do inwentaryzacji przez uprawnione biuro geodezyjne.
  • Po wykonaniu wszystkich w/w czynności należy złożyć wniosek o zawarcie umowy z GZK w Kruśliwcu o dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

UWAGI: Na trasie sieci wodociągowej i przyłącza nie należy lokalizować elementów małej architektury, zieleni, chodników i dojazdów; w przeciwnym wypadku GZK Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu nie będzie ponosił kosztów ich odbudowy w przypadku ewentualnej awarii.