Co robimy


Zakres działania Gminnego Zakładu Komunalnego:

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. W szczególności działalność ta obejmuje:

Wodociągi – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja sanitarna:

 • utrzymanie sprawności technicznej stacji uzdatniania wody – hydroforni znajdujących się na terenie Gminy Inowrocław i stanowiących mienie komunalne gminy,
 • eksploatacja studni głębinowych w stacjach hydroforowych, zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi,
 • właściwa eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowrocław oraz usuwanie wszelkich jej uszkodzeń i awarii, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
 • właściwa eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Inowrocław oraz usuwanie wszelkich jej uszkodzeń i awarii,
 • kontrola właściwej jakości wody w stacjach i sieci oraz wykonywanie w tym zakresie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • zawieranie umów z odbiorcami na dostawę wody i odbiór ścieków oraz pobór należności,
 • prowadzenie kalkulacji ceny wody i ścieków oraz przedstawienie jej do zatwierdzenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • dokonywanie uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wydawanie uzgodnień technicznych podmiotom ubiegającym się o opinię dotyczącą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
 • prowadzenie kalkulacji ceny za usługi komunalne i przedstawienie jej do zatwierdzenia przez właściwy organ Gminy.

DOKUMENT
Statut Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w KruśliwcuOtwórz statut
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy InowrocławOtwórz regulamin
Otwórz