Cennik

Aktualne wielkości stawek i opłat

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Inowrocław na okres od 26 maja 2020 r. do 25 maja 2021 r.


Taryfowe grupy odbiorców usług:

Woda:
Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców wody z terenu Gminy Inowrocław.

Ścieki:
Grupa 1 – ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PWiK w Inowrocławiu,
Grupa 2 – ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PK w Kruszwicy.


Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od 26.05.2020 r. do 25.05.2021 r.

Cena wody dla wszystkich
odbiorców
zł/m3
3,62 netto
3,91 brutto
Opłata abonamentowa
zł/miesiąc
4,14 netto
4,47 brutto
Cena odprowadzania ścieków
zł/m3 Grupa 1

7,29 netto

7,87 brutto

Grupa 2

7,16 netto

7,73 brutto

Stawka podatku VAT 8%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.

Cennik usług komunalnych Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:

Lp. Nazwa usługi
Kwota netto (zł)
1. Ponowne plombowanie wodomierza w wyniku zerwania plomby przez Odbiorcę 50,00 
2. Odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego 50,00 
3. Demontaż wodomierza na życzenie Odbiorcy na okres zimy 40,00 
4. Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem po okresie zimy 50,00 
5. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy wraz z zaplombowaniem 80,00 + koszty materiałów 
6. Opłata za ponowne podłączenie do sieci po uregulowaniu zaległości za pobór wody 100,00
7. Narzut do kosztów zakupu materiałów i usług podwykonawców 15% 
Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lp. Kary: Kwota (zł):
1.* Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej 5 000,00
2.* Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 10 000,00
3. Kara grzywny za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza 500,00
*poz. wynika bezpośrednio z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków