Cennik

ABY DOSTOSOWAĆ WYŚWIETLANIE STRONY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PROSIMY SKORZYSTAĆ Z
MENU PO LEWEJ STRONIE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Aktualne wielkości stawek i opłat

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Inowrocław na okres od 18 czerwca 2021 r. do 17 czerwca 2024 r.

PRZEDMIOTGRUPA 1GRUPA 2
WODATaryfa dotyczy gospodarstw domowych, właścicieli i zarządców. Woda przeznaczona wyłącznie do spożycia na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych. Dodatkowo do tej grupy zalicza się całodobowe instytucje publiczne wychowawczo-opiekuńcze to jest domy dziecka i opieki społecznej.Pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w Grupie 1. Odbiorcy usług pobierający wodę m. in. na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji użyteczności publicznej. Woda przeznaczona do produkcji oraz do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców nie wymienionych w Grupie 1, a także woda przeznaczona na cele przeciwpożarowe.
ŚCIEKIŚcieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PWiK w Inowrocławiu,Ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PK w Kruszwicy.

Cennik od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy.

WyszczególnienieGrupaJednostkaOd 1 do 12 miesiąca
NETTO
Od 1 do 12 miesiąca
BRUTTO
Od 13 do 24 miesiąca
NETTO
Od 13 do 24 miesiąca
BRUTTO
Od 25 do 36 miesiąca
NETTO
Od 25 do 36 miesiąca
BRUTTO
Ceny za zbiorowe
zaopatrzenie
w wodę
1zł / m33,623,913,734,033,824,13
2zł / m33,683,973,794,093,884,19
Stawka
abonamentowa
zł / miesiąc4,144,474,254,594,36
4,71
Ceny za odbiór
ścieków
1zł / m37,297,877,448,047,588,19
2zł / m37,167,737,357,947,498,09
Stawka podatku VAT 8%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.


Wielkości stawek i opłat

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Inowrocław na okres od 26 maja 2020 r. do 25 maja 2021 r.


Taryfowe grupy odbiorców usług:

Woda:
Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców wody z terenu Gminy Inowrocław.

Ścieki:
Grupa 1 – ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PWiK w Inowrocławiu,

Grupa 2 – ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PK w Kruszwicy.


Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków od 26.05.2020 r. do 25.05.2021 r.

Cena wody dla wszystkich
odbiorców
zł/m3 3,62 netto

3,91 brutto

Opłata abonamentowa zł/miesiąc 4,14 netto

4,47 brutto

Cena odprowadzania ścieków zł/m3 Grupa 1

7,29 netto

7,87 brutto

Grupa 2

7,16 netto

7,73 brutto

Stawka podatku VAT 8%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.


Cennik usług komunalnych Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:

Lp. Nazwa usługi
Kwota netto (zł)
1. Ponowne plombowanie wodomierza w wyniku zerwania plomby przez Odbiorcę 100,00 
2. Odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego 100,00 
3. Demontaż wodomierza na życzenie Odbiorcy na okres zimy 100,00 
4. Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem po okresie zimy 100,00 
5. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy wraz z zaplombowaniem 170,00 + koszty materiałów 
6. Opłata za ponowne podłączenie do sieci po uregulowaniu zaległości za pobór wody 200,00
7. Narzut do kosztów zakupu materiałów i usług podwykonawców 15% 
Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lp. Kary: Kwota (zł):
1.* Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej 5 000,00
2.* Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 10 000,00
3. Kara grzywny za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza 500,00
*poz. wynika bezpośrednio z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków