Cennik

TARYFY na rok 2017

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Inowrocław na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Taryfowe grupy odbiorców usług:

WODA:

Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców wody z terenu Gminy Inowrocław.

ŚCIEKI:

Grupa 1 – ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PWiK w Inowrocławiu,

Grupa 2 – ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PK w Kruszwicy.

Taryfa za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

Cena wody dla wszystkich odbiorców zł/m3 3,47 netto

3,75 brutto

Opłata abonamentowa zł/miesiąc 3,94 netto

4,26 brutto

Cena odprowadzania ścieków zł/m3 Grupa 1

6,92 netto

7,47 brutto

Grupa 2

6,65 netto

7,18 brutto

Stawka podatku VAT 8%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.

OGŁOSZENIE TARYFY na rok 2018

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu informuje, że zgodnie
z Uchwałą Nr XXXVII/303/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 17 listopada 2017r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Inowrocław na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

Taryfowe grupy odbiorców usług:

WODA:

Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców wody z terenu Gminy Inowrocław.

ŚCIEKI:

Grupa 1 ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PWiK w Inowrocławiu,

Grupa 2 ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PK w Kruszwicy.Stawka podatku VAT 8%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.

 

Cena wody dla wszystkich odbiorców zł/m3 3,47 netto

3,75 brutto

Opłata abonamentowa zł/miesiąc 3,94 netto

4,26 brutto

Cena odprowadzania ścieków zł/m3 Grupa 1

6,92 netto

7,47 brutto

Grupa 2

6,65 netto

7,18 brutto

 

CENNIK USŁUG KOMUNALNYCH GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUŚLIWCU:

LP. NAZWA USŁUGI KWOTA W ZŁ
1. Ponowne plombowanie wodomierza w wyniku zerwania plomby przez Odbiorcę 50,00 
2. Odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego 50,00 
3. Demontaż wodomierza na życzenie Odbiorcy na okres zimy 40,00 
4. Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem po okresie zimy 50,00 
5. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy wraz z zaplombowaniem 80,00 + koszty materiałów 
6. Opłata za ponowne podłączenie do sieci po uregulowaniu zaległości za pobór wody 100,00
7. Narzut do kosztów zakupu materiałów i usług podwykonawców 15% 

Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


LP. Kary: Kwota w zł:
1.* Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej 5 000,00
2.* Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 10 000,00
3. Kara grzywny za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza 500,00

*poz. wynika bezpośrednio z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków