Cennik


ABY DOSTOSOWAĆ WYŚWIETLANIE STRONY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PROSIMY SKORZYSTAĆ Z
MENU PO LEWEJ STRONIE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Aktualne wielkości stawek i opłat:
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Inowrocław na okres
od 6 kwietnia 2023 r. do 5 kwietnia 2026 r.

PRZEDMIOTGRUPA 1GRUPA 2GRUPA 3
WODAGospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych, rozliczani za ilość dostarczanej wody ustalonej na podstawie wodomierza głównego, w okresie rozliczeniowym. Woda przeznaczona wyłącznie do spożycia na cele socjalno-bytowe dla gospodarstw domowych. Dodatkowo do tej grupy zalicza się całodobowe instytucje publiczne wychowawczo-opiekuńcze tj. domy dziecka i opieki społecznej.Pozostali odbiorcy usług nie wymienieni w Grupie 1 rozliczani na podstawie wodomierza głównego, w okresie rozliczeniowym. Odbiorcy usług pobierający wodę m. in. na potrzeby przedsiębiorstw oraz instytucji użyteczności publicznej. Woda przeznaczona do produkcji oraz do spożycia lub na cele socjalno-bytowe dla odbiorców nie wymienionych w Grupie 1, a także woda przeznaczona na cele przeciwpożarowe.Odbiorcy wymienieni w grupie 1, korzystający z elektronicznej wysyłki faktur za wodę.
OPŁATA ABONAMENTOWAOdbiorcy niekorzystający z elektronicznej wysyłki faktur wymienieni w grupie 1.Odbiorcy wymienieni w grupie 2 i 3 z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z elektronicznej wysyłki faktur.-
ŚCIEKIŚcieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PWiK w Inowrocławiu,Ścieki dostarczane do oczyszczalni ścieków PK w Kruszwicy.-


Cennik od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:

WyszczególnienieGrupaJednostkaOd 1 do 12 miesiąca
NETTO
od 06.04.2023
do 05.04.2024
Od 1 do 12 miesiąca
BRUTTO
od 06.04.2023
do 05.04.2024
Od 13 do 24 miesiąca
NETTO
od 06.04.2024
do 05.04.2025
Od 13 do 24 miesiąca
BRUTTO
od 06.04.2024
do 05.04.2025
Od 25 do 36 miesiąca
NETTO
od 06.04.2025
do 05.04.2026
Od 25 do 36 miesiąca
BRUTTO
od 06.04.2025
do 05.04.2026
Ceny za zbiorowe
zaopatrzenie
w wodę
1zł / m34,544,904,614,984,745,12
2zł / m34,604,974,675,044,805,18
3zł / m34,544,904,614,984,745,12
Stawka
abonamentowa
1zł / miesiąc4,695,074,845,234,99
5,39
2 (dot. faktur elektronicznych)zł / miesiąc4,614,984,775,154,925,31
Ceny za odbiór
ścieków
1zł / m39,169,899,3410,099,5710,34
2zł / m39,059,779,239,979,4610,22

Stawka podatku VAT 8%, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawowa zmiana stawki podatku VAT skutkuje zmianą ceny brutto.


Cennik usług komunalnych Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu:

Lp.Nazwa usługi
Kwota netto (zł)
1.Ponowne plombowanie wodomierza w wyniku zerwania plomby przez Odbiorcę100,00 
2.Odbiór i zaplombowanie wodomierza dodatkowego100,00 
3.Demontaż wodomierza na życzenie Odbiorcy na okres zimy100,00 
4.Montaż wodomierza wraz z zaplombowaniem po okresie zimy100,00 
5.Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy wraz z zaplombowaniem170,00 + koszty materiałów 
6.Opłata za ponowne podłączenie do sieci po uregulowaniu zaległości za pobór wody200,00
7.Narzut do kosztów zakupu materiałów i usług podwykonawców15% 
Do powyższych stawek dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lp.Kary:Kwota (zł):
1.*Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej5 000,00
2.*Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do urządzeń kanalizacyjnych10 000,00
3.Kara grzywny za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza500,00
*poz. wynika bezpośrednio z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

TaryfaDokument
Taryfa aktualna Otwórz
Otwórz
Taryfa 2021-05.04.2023Otwórz
Taryfa 2018-2021Otwórz