RODO


ABY DOSTOSOWAĆ WYŚWIETLANIE STRONY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PROSIMY SKORZYSTAĆ Z
MENU PO LEWEJ STRONIE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu,
Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław
http://www.gzkkrusliwiec.com.pl
e-mail: gzkkrusliwiec@pro.onet.pl


Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Katarzyna Henzler
e-mail: iodo@gzkkrusliwiec.com.pl


Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy, – podstawą prawną przetwarzania jest  niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO,
  • wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe wynikające z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową.


Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.


Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Monitoring wizyjny:
Na terenie zakładu zainstalowane są urządzenia monitoringu wizyjnego.
Celem przetwarzania danych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest ochrona osób i mienia.
Dane są przechowywane na serwerze administratora danych osobowych maksymalnie przez 48 godzin.

Monitoring obejmuje:

  • wjazd do zakładu
  • plac zakładu
  • wejście do biurowca
  • wnętrze biurowca

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Zarządzenia:

ZarządzenieDokument
3/2018Otwórz
5/2018Otwórz
5a/2018Otwórz
7/2018Otwórz
3/2019Otwórz
3/2020Otwórz
9/2021Otwórz
2/2022Otwórz