Deklaracja dostępności


ABY DOSTOSOWAĆ WYŚWIETLANIE STRONY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PROSIMY SKORZYSTAĆ Z
MENU PO LEWEJ STRONIE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu.

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-09


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część dokumentów w formacie PDF, głównie skanów dokumentów fizycznych nadal nie jest w pełni przystosowana do dostępności cyfrowej, jednakże cały czas trwa proces przystosowania wszystkich zawartych na stronie dokumentów i formularzy do pełnej zgodności z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Paweł Karpinski, pawel@openserwis.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 514 562 417.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu
Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław

Do budynku prowadzi wjazd przez bramę, za którą mieści się obszerny parking dla interesantów. Na parkingu nie wydzielono specjalnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku następuje bezpośrednio z parkingu i jest poprzedzone jednym stopniem. Budynek jest parterowy, nie występują w nim zabezpieczenia w postaci bramek oraz utrudnień architektonicznych. Po wejściu do budynku zapewniony jest bezpośredni dostęp do każdego pomieszczenia. W budynku znajduje się jedna obszerna toaleta. Nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do wszystkich pomieszczeń w budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani druku powiększonego dla osób niedowidzących. W każdym z pomieszczeń biurowych można otrzymać pomoc w zakresie dostosowania dostępności do indywidualnych potrzeb kontrahenta.