Co robimy

Zakres działania Gminnego Zakładu Komunalnego

Do zakresu działalności Zakładu należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. W szczególności działalność ta obejmuje:

1. Wodociągi – zaopatrzenie w wodę i kanalizacja sanitarna:
a) utrzymanie sprawności technicznej stacji uzdatniania wody- hydroforni znajdujących się na terenie Gminy Inowrocław i stanowiących mienie komunalne gminy,
b) eksploatacja studni głębinowych w stacjach hydroforowych, zgodnie z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi,
c) właściwa eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Inowrocław oraz usuwanie wszelkich jej uszkodzeń i awarii, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami,
d) właściwa eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Inowrocław oraz usuwanie wszelkich jej uszkodzeń i awarii,
e) kontrola właściwej jakości wody w stacjach i sieci oraz wykonywanie w tym zakresie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
f) zawieranie umów z odbiorcami na dostawę wody i odbiór ścieków oraz pobór należności,
g) prowadzenie kalkulacji ceny wody i ścieków oraz przedstawienie jej do zatwierdzenia przez Radę Gminy Inowrocław,
h) dokonywanie uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
i) wydawanie uzgodnień technicznych podmiotom ubiegającym się o opinię dotyczącą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
j) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalu i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

2. Utrzymanie urządzeń sanitarnych, składowiska:
a) utrzymywanie Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Karczynie,

3. Prowadzenie kalkulacji ceny za usługi komunalne i przedstawienie jej do zatwierdzenia przez właściwy organ gminy.

4. Wykonywanie remontów i konserwacji obiektów komunalnych